Charakteristika zemního plynu

13.02.2018

Domácí  

Charakteristika zemního plynu 

  • Zemní plyn je fosilní palivo těžené z hlubin země a ze dna moří, dopravuje se mezinárodními plynovody
  • Bezbarvý
  • Bez zápachu - do zemního plynu se přidává aromatická látka (odorant) pro snadnou a včasnou detekci úniku plynu
  • Mez výbušnosti 5% - 15%
  Domácí plynovod

  Domácí plynovod je soustava zařízení a prvků sloužících k dopravě, spotřebě, uchování, regulaci a měření plynu. Začíná hlavním uzávěrem plynu, který se zpravidla nachází mimo vlastní objekt v jeho blízkosti. Domácí plynovod zahrnuje :

  • Plynové potrubí
  • Plynové ventily
  • Plynové regulátory
  • Plynoměry
  • Plynové spotřebiče
  • Popisy funkčních prvků, nápisy a funkční značky vztahující se k plynovodu
  Povinnosti osoby odpovědné za provoz domácího plynovodu
   • Vede a aktualizuje provozní dokumentaci plynovodu
   • Dbá na odbornou způsobilost osob, které provádějí revize, montáže, servis plynových zařízení
   • Umísťuje na vhodném místě pokyny při vzniku mimořádných stavů (únik plynu, požár, výbuch)
   • Zajišťuje přístupnost a ovladatelnost všech uzávěrů plynovodu
   • Odstraňuje zjištěné závady v termínech stanovených při kontrolách a revizích
   • Kontroluje pravidelně odvod spalin od plynových spotřebičů, zajišťuje pravidelné čištění komínů arevize komínů
   • V případě nehod neprodleně informuje příslušné orgány (policii, hasiče, pohotovostní plynárenskou službu)
   • Spolupracuje s dodavatelem plynu při odstavení domovního plynovodu z provozu a při obnovování dodávek plynu