Revize a kontroly vyhrazených plynových zařízení

16.02.2018

Zajištění pravidelného provádění provádění revizí a kontrol je zákonnou povinností všech provozovatelů plynových zařízení a plynoinstalací. 

revize
revize

Revize a kontroly plynových zařízení určuje zákon každému provozovateli odběrného plynového zařízení (např. plynové kotle, spotřebiče) a nese odpovědnost za škody způsobené provozem plynového zařízení. Provádění revizí a kontrol, včetně všech náležitostí o zpracování patřičných protokolů řeší vyhláška č. 85/1978 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem k tomu, že většina stávajících plynových rozvodů je provedena klasickými šroubovými spoji, těsněnými konopím a fermeží, je nutné, aby se nezapomínalo provádění pravidelných revizí a kontrol plynu. Vlivem působení zemního plynu na těsnění ve šroubových spojích dochází k vysychání těsnícího materiálu a následným únikům plynu do okolí.

Požadavky na provádění revizí a kontrol plynového zařízení

Ve lhůtě 1x za rok se provádí kontrola plynového zařízení. Obsahem kontroly je přezkoušení ovladatelnosti armatur, ověření přístupu k hlavnímu uzávěru plynu, plynoměru a všem armaturám, správnosti orientačních a označovacích tabulek. Kontroly plynových zařízení definuje §3 vyhláškyč. 85/1978 Sb. Pravidelná kontrola bývá zpravidla nahrazena provozní revizí v roce jejího provedení.

Kontroly provádí pracovník pověřený provozovatelem plynového zařízení, který je proškolen k obsluze zařízení, ovládá bezpečnostní předpisy a požární řád. Výsledky o kontrole jsou zapsány do provozního deníku s identifikačními údaji provádějícího pracovníka, data a rozsahu kontroly, případných zjištěných závad a návrhů na jejich odstranění.

Revize plynových zařízení rozlišujeme na výchozí a provozní.

Výchozí revize je určena podle §6 vyhlášky 85/1978 Sb. a musí se provést na každém plynovém zařízení před uvedením do provozu. Tuto revizi zajistí dodavatelská organizace a zpravidla bývá součástí dodávky plynového zařízení.

Ve lhůtě 1x za 3 roky se provádí provozní revize, která zajišťuje přezkoušení těsnosti spojů v plynovodní soustavě a připojených zařízení. Vyhláškač. 85/1978 Sb. nám předepisuje vykonávat provozní revizedle lhůty uvedené v článku III. technického předpisu ČSN 38 6405, Plynová zařízení - zásady provozu.

Revize a přípradné zkoušky provádí revizní technik jehož způsobilost byla ověřena organizací státního odborného dozoru (TIČR).

Vyhláška určuje další případy, kdy je nutné provést provozní revizi:

  • zařízení je více jak 6 měsíců mimo provoz
  • po ukončení zkušebního provozu
  • je provedena generální oprava, nebo zásah, který má celkový vliv na bezpečnost a spolehlivost zařízení
  • po nucené odstávce z provozu z důvodu provozní nehody nebo poruchy

Pro provedení provozní revize je třeba doložit:

  • zprávu o výchozí revizi,
  • zprávu o poslední provozní revizi,
  • zprávu o ostatních revizích na souvisejících zařízeních (revize TNS, ...),
  • záznam (protokol) o kontrole kouřové cesty spotřebiče.

Zpráva o revizi plynového zařízení obsahuje následující údaje:

a)název a sídlo organizace s přesným označením provozu, ve kterém byla revize provedena,

b)datum provedení revize, jméno a příjmení revizního technika a evidenční číslo jeho osvědčení,

c) druh revize (provozní, výchozí),
d) označení, druh a technické hodnoty revidovaného zařízení,
e)údaje o provedeném měření a vyzkoušení zařízení, včetně výrobních nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů,

f)zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu zařízení,

g)návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků,

h)údaje o tom, zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi, popřípadě při kontrole zařízení,

i)celkové zhodnocení revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti, provozní schopnosti a požární ochrany,

j) podpis a otisk razítka revizního technika,
k)v případě, že revizi provedla oprávněná organizace, její název a číslo oprávnění.

Zprávy o výchozí revizi se uchovávají po dobu životnosti plynového zařízení a provozních revizí po dobu minimálně 6let.